Missie en Visie


Missie
Onze school is openbaar. Onze school is een plek waar we elkaar ontmoeten, om van en met elkaar te leren. Een plek waar we leren respect te hebben voor ieders eigenheid, ieders mening of overtuiging. Een plek waar verschillen tussen mensen gekoesterd worden.
Op onze school staat de ontwikkeling van ieder kind centraal. Kinderen, school en ouders werken samen om ervoor te zorgen dat ieder kind zich kan ontwikkelen naar zijn eigen mogelijkheden. We dagen kinderen uit zich breed te ontwikkelen tot zelfstandige mensen die weten wat ze kunnen en willen; die open staan voor de wereld om hen heen en er actief deel van uitmaken; die hun creativiteit en creatief denken inzetten in onze wereld nu en in de toekomst; die goed zorgen voor zichzelf, de ander en de omgeving. Ieder kind is daarin uniek!

Ons motto is dan ook:
Samen springen we vooruit grote sprongen, kleine sprongen, soms een hupje achteruit, maar samen springen is het mooiste, samen springen wij vooruit

Visie
De missie hebben we vertaald naar onze visie op onderwijs. In onderstaande punten geven we de kernen van ons onderwijs weer.

•   Onze school is voor iedereen een veilige plek, waar kinderen leren voor nu en voor later.
We werken actief aan een veilige omgeving (persoonlijke en fysieke veiligheid), zodat iedereen die in school speelt, leert en werkt zich kan ontwikkelen. Kinderen voelen zich vrij om kennis, vaardigheden en attitudes te ontwikkelen die ze nodig hebben voor hun leven nu en voor hun toekomst.

Onze leerkrachten begeleiden het onderwijsproces vanuit steeds wisselende rollen: sturen, onderzoeken, begeleiden

•    Ons onderwijs richt zich op brede ontwikkelingsdoelen en op specifieke doelen.
Brede ontwikkelingsdoelen zijn bv. actief zijn en initiatieven nemen, eigenaarschap kweken, samenwerken en samenspelen, zelfstandigheid, zelfsturing en reflectie, redeneren en probleem oplossen, verantwoording nemen, nieuwsgierig zijn en creatief denken, expressie en communicatie, planmatig werken. Specifieke doelen betreffen de kerndoelen op het gebied van Nederlandse taal, rekenen/wiskunde, Engels, oriëntatie op jezelf en de wereld, kunstzinnige oriëntatie en bewegingsonderwijs.

•    De sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen krijgt op onze school structureel gerichte aandacht.
Om een eigen zelfstandige plek in onze maatschappij in te nemen, is het ontwikkelen van je eigen persoonlijkheid van groot belang. Op onze school werkt iedereen met het bewezen effectieve Programma Alternatieve Denkstrategieën (PAD). De sociale ontwikkeling omvat het krijgen van begrip voor andere mensen en het ontwikkelen van positief gedrag en vaardigheden ten opzichte van zichzelf en anderen. Ieder kind ontwikkelt kennis van omgangsregels en relaties tussen mensen. De emotionele ontwikkeling wil zeggen dat het kind leert om de gevoelens van zichzelf en anderen te begrijpen en om daar op een zelfstandige en adequate manier goed mee om te gaan.

•    Cultuureducatie vormt een rode draad in ons onderwijs.
We laten kinderen kennismaken en actief aan de slag gaan met verschillende kunstvormen, media en cultureel erfgoed. Ook dit draagt bij aan actieve deelname aan onze samenleving en het ontwikkelen van begrip voor andere normen, waarden en culturen. Cultuureducatie stimuleert kinderen om andere 'talen te spreken', waardoor onvermoede talenten boven kunnen komen. Door cultuureducatie te verankeren in ons onderwijs wordt het creatieve denken en het oplossingsgerichte vermogen van kinderen sterker ontwikkeld. De eigen dramalessen dragen hier zeker aan bij!