Onze speerpunten


Lezen IS Top (LIST)
Op de Springdonk is leren lezen één van onze speerpunten. Wij vinden het enorm belangrijk dat onze kinderen lezen omdat ze het leuk vinden. Daar hebben we de laatste jaren hard aan gewerkt.
 
Wij zijn de eerste Kindanteschool die gestart is met de LIST methodiek. Dat betekent dat al onze leerkrachten geschoold zijn om middels deze methodiek de kinderen van groep 3 t/m groep 8 te leren lezen. Onze tevredenheid en kennis delen we met andere scholen, omdat we vinden dat alle kinderen deze manier van leren lezen verdienen. In schooljaar 2018-2019 worden we geschoold om ook in de groepen 1-2 de LIST aanpak vorm te geven. Zo zorgen we voor een mooie doorgaande lijn in ons leesonderwijs.
Lees meer --->


Groepdoorbrekend werken                                                                       
In ons huidige onderwijsproces zitten de kinderen niet alleen in hun eigen lokaal met hun eigen leerkracht, maar wordt er ook gebruik gemaakt van andere ruimtes, zoals stiltelokaal, leerplein of lokalen van andere groepen uit dezelfde bouw. Dat betekent dat ook andere leerkrachten dan de eigen leerkracht met het kind werken.
Onze leerkrachten hebben hierdoor steeds wisselende rollen voor meer kinderen dan alleen kinderen uit hun eigen groep: sturen, onderzoeken, uitdagen, begeleiden, coachen,…
Lees meer --->


SOT (School Ondersteunings Team)
Het SOT bestaat uit specialisten (op gebied van gedrag, lezen, rekenen) en een coördinator. Deze mensen hebben naast hun specialisme ook een lesgevende taak. Door te werken met meerdere specialisten in plaats van een intern begeleider, kunnen wij de zorg voor alle kinderen breed dragen.
Het SOT begeleidt en coacht de leerkrachten in hun aanbod en handelen naar kinderen. Dit kan op groeps- of kindniveau zijn. Het SOT houdt de doorgaande lijn van groep 1 t/m 8 in de gaten middels gesprekken met leerkrachten, analyseren van opbrengsten, plegen van observaties en het inpassen van nieuwe onderwijsontwikkelingen, die aansluiten bij ons onderwijs en de onderwijsbehoefte van onze populatie kinderen. Voor ouders is de leerkracht het eerste aanspreekpunt bij vragen en/of zorgen. De leden van het SOT kunnen afhankelijk van de vraag aansluiten bij een gesprek. Naast het SOT worden ook teamleden met taal/spelling, ICT en VVE (vroeg- en voorschoolse educatie) betrokken bij individuele casussen of de algehele schoolontwikkeling.
Ook worden waar nodig/ wenselijk externen betrokken, zoals onze gedragsondersteuner (die wij op clusterniveau hebben aangesteld). Naast het SOT en de gedragsondersteuner worden ook teamleden met de ICT en VVE (vroeg- en voorschoolse educatie) betrokken bij individuele casussen of de algehele schoolontwikkeling.


Drama
Iedere week krijgt elke groep 30 minuten les van onze vakdocent drama Peggy Alofs. Bouwen aan zelfvertrouwen, jezelf durven zijn en dat ook te laten zien aan anderen, herkennen en uitbeelden van emoties; belangrijke punten waar spelenderwijs aan gebouwd wordt.

Onze dramajuf Peggy heeft met haar liefde voor onze provincie en cultureel erfgoed een bijdrage geleverd aan het project 'Buurttalen', een project dat o.a. het dialect promoot.
Kijk, luister en geniet: Oet Limburg kump de meziek!
En bezoek dan meteen even de pagina van Goud Verteltheater 

https://youtu.be/lR9eLjh6M5U

Rekenen
Het vak rekenen heeft een belangrijke plek in ons lesprogramma. De kinderen van de groepen 3 t/m 8 rekenen dagelijks 45 tot 60 minuten en in de kleutergroepen wordt er aan de rekenvoorwaarden gewerkt middels spel in de verschillende hoeken en door het organiseren van rekenkringen.
Lees meer --->
 

Spelling
Goed kunnen spellen is essentieel; niet alleen op school, maar ook om goed in de maatschappij te kunnen functioneren. Dagelijks wordt er op school veel tijd aan spelling besteed. Een kritische blik op ons eigen onderwijs zorgt ervoor dat we steeds bezig zijn met het verbeteren van ons spellingonderwijs. De kwaliteit van de spellinglessen is uiteindelijk het meest bepalend voor een goede ontwikkeling van ieder kind. De leerkracht is immers degene die het verschil maakt in de dagelijkse praktijk.

Lees meer --->

 

KWINK

We werken sinds schooljaar 2022-2023 met de methode Kwink. Kwink is een digitale methode voor sociaal-emotioneel leren, inclusief burgerschap en mediawijsheid. Praktisch, leuk en altijd actueel. We (team met input van kinderen) hebben gekozen voor Kwink, omdat het: 
  • verstorend gedrag en pesten in de kiem kan smoren
  • een groepsbrede, preventieve aanpak kent 
  • zorgt voor een sociaal veilige groep 
  • de leeropbrengsten verhoogt 
  • werkt met vijf bewezen gedragscompetenties 
  • iedere les unieke filmpjes biedt 
  • voldoet aan de Wet Sociale Veiligheid 
  • Leerzaam en leuk tegelijk is! 
Met behulp van Kwink leert uw kind, middels een doorgaande lijn van groep 1 t/m 8, belangrijke lessen voor het leven en oefent hiermee zijn sociaal-emotionele vaardigheden. Een veilige groep, waar kinderen zichzelf kunnen zijn, is hiervoor van belang. Daarom wordt gedurende het gehele jaar, maar vooral ook tijdens de eerste weken, extra ingestoken op de Gouden, Zilveren en Bronzen Weken. Daarnaast spelen we op de Springdonk in op de actualiteiten en doen we mee met o.a. de Week van de Lentekriebels.
Op school hebben wij 2 Kwink coaches Mariëlle van Deurzen (gedragsondersteuner) en Miranda Cuijpers (coördinator SOT). 
Kwink heeft ook informatie voor ouders, namelijk een magazine en een koelkastposter

Schoolplein
Op onze school proberen wij de kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op de toekomst. Niet alleen door het aanleren van allerlei vaardigheden die later handig van pas komen. Maar ook door ze bewust te maken van de mogelijkheden om zelf een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving en een wereld, waarin verandering nou eenmaal een constant verschijnsel is. Door de klimaatverandering moeten we ons bijvoorbeeld aanpassen aan het steeds extremere weer (ofwel 'klimaatadaptatie') Het wordt natter, warmer en droger.
Wij denken dat de inrichting van ons schoolplein bij dit alles een gunstige uitwerking heeft.
Lees meer --->