Onze speerpunten


Lezen IS Top (LIST)
Op de Springdonk is leren lezen één van onze speerpunten. Wij vinden het enorm belangrijk dat onze kinderen lezen omdat ze het leuk vinden. Daar hebben we de laatste jaren hard aan gewerkt.
 
Wij zijn de eerste Kindanteschool die gestart is met de LIST methodiek. Dat betekent dat al onze leerkrachten geschoold zijn om middels deze methodiek de kinderen van groep 3 t/m groep 8 te leren lezen. Onze tevredenheid en kennis delen we met andere scholen, omdat we vinden dat alle kinderen deze manier van leren lezen verdienen. In schooljaar 2018-2019 worden we geschoold om ook in de groepen 1-2 de LIST aanpak vorm te geven. Zo zorgen we voor een mooie doorgaande lijn in ons leesonderwijs.
Lees meer --->


Groepdoorbrekend werken                                                                       
In ons huidige onderwijsproces zitten de kinderen niet alleen in hun eigen lokaal met hun eigen leerkracht, maar wordt er ook gebruik gemaakt van andere ruimtes, zoals stiltelokaal, leerplein of lokalen van andere groepen uit dezelfde bouw. Dat betekent dat ook andere leerkrachten dan de eigen leerkracht met het kind werken.
Onze leerkrachten hebben hierdoor steeds wisselende rollen voor meer kinderen dan alleen kinderen uit hun eigen groep: sturen, onderzoeken, uitdagen, begeleiden, coachen,…
Lees meer --->


SOT (School Ondersteunings Team)
Het SOT bestaat uit 3 specialisten (op gebied van gedrag, lezen, rekenen) en een coördinator. Deze 4 mensen hebben naast hun specialisme ook een lesgevende taak. Door te werken met meerdere specialisten in plaats van een intern begeleider, kunnen wij de zorg voor alle kinderen breed dragen.
Het SOT begeleidt en coacht de leerkrachten in hun aanbod en handelen naar kinderen. Dit kan op groeps- of kindniveau zijn. Het SOT houdt de doorgaande lijn van groep 1 t/m 8 in de gaten middels gesprekken met leerkrachten, analyseren van opbrengsten, plegen van observaties en het inpassen van nieuwe onderwijsontwikkelingen, die aansluiten bij ons onderwijs en de onderwijsbehoefte van onze populatie kinderen. Voor ouders is de leerkracht het eerste aanspreekpunt bij vragen en/of zorgen. De leden van het SOT kunnen afhankelijk van de vraag aansluiten bij een gesprek. Ook worden waar nodig/ wenselijk externen betrokken. Naast het SOT worden ook teamleden met de expertise hoogbegaafdheid, ICT en VVE (vroeg- en voorschoolse educatie) betrokken bij individuele casussen of de algehele schoolontwikkeling.


Drama
Iedere week krijgt elke groep 30 minuten les van onze vakdocent drama. Bouwen aan zelfvertrouwen, jezelf durven zijn en dat ook te laten zien aan anderen, herkennen en uitbeelden van emoties; belangrijke punten waar spelenderwijs aan gebouwd wordt.

Zaterdag 20 en zondag 21 maart 2021 was het Wereldverteldag. Onze dramajuf Peggy heeft met haar liefde voor onze provincie en cultureel erfgoed een bijdrage geleverd aan het project 'Buurttalen', een project dat o.a. het dialect promoot.
Kijk, luister en geniet: Oet Limburg kump de meziek!
En bezoek dan meteen even de pagina van Goud Verteltheater 

https://youtu.be/lR9eLjh6M5U

Rekenen
Het vak rekenen heeft een belangrijke plek in ons lesprogramma. De kinderen van de groepen 3 t/m 8 rekenen dagelijks 45 tot 60 minuten en in de kleutergroepen wordt er aan de rekenvoorwaarden gewerkt middels spel in de verschillende hoeken en door het organiseren van rekenkringen.
Lees meer --->